Yoga.ozg.tv

Vajarasan, Parvatasan, Shashankasan, Ustrasan, Marjariasan, Vyaghrasan, Yogamudra, Vakrasan